09
Th6

Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội – Khu B

Được sự tin tưởng được của Lãnh đạo Trường tiếp tục giao cho thiết kế và thi công, hoàn thiện Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khu A – Cơ sở 2