28
Th10

Nhà Phố – Anh Sơn Chị Hương – Thái Bình

Tên công trình :  NHÀ PHỐ
Địa điểm :  Thái Bình
Chủ đầu tư :  Anh Sơn Chị Hương
Nội dung thực hiện :  Sửa phương án thiết kế./td>